Oświadczenie REACH
Oświadczenie REACH

Firma ELTRON-KABEL stosując się do obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dokonała oceny stosowanych w procesie produkcji substancji i chemikaliów.

Pobierz oświadczenie REACH (PDF)